Foreløpig informasjon om eksamen

Regjeringen informerte i februar om endringer for eksamen våren 2021. Skriftlige eksamener for elever i videregående opplæring er avlyst. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene i vg3.

 

Det er fortsatt noe usikkert om det vil bli gjort lovendring med hensyn til de muntlig-praktiske eksamenene for Vg3 elever. Endring i regelverk kan medføre at disse kan bli gjennomført som muntlig eksamen.

NUS-eksamen, morsmål-eksamen og privatist-eksamen vil fortsatt foregå.

Skolen planlegger siste periode av skoleåret og eksamen etter beste evne. Under er tilgjengelig informasjon fra regjering og utdanningsdirektoratet:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2021/#159646

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-avlyser-skriftlig-eksamen-men-gjennomforer-muntlig-eksamen-for-avgangselevene/id2832039/

 Utdrag av informasjon:

Dette er regjeringens beslutningen om eksamen våren 2021:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. 
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.
Til toppen