Ungdata-undersøkelse 2022

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata Rogaland blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

 

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN
• Gi ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag.
• Gi kunnskap som kan brukes i kommunens og fylkets arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre.
• Skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KORUS – Stavanger, på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune.

Trykk på lenken for å se spørreskjemaet for undersøkelsen: https://results.dk/UngdataQuestionnaire?guid=7W1T-G61C-7AP5

Information in other languages/informasjon på andre språk: https://www.ungdata.no/informasjon-til-ungdom-ogforesatte/informasjonsbrev-pa-andre-sprak/

Du finner mer informasjon om undersøkelsen på Ungdatas nettsider: https://www.ungdata.no

Film om Ungdata-undersøkelsen:

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?
• Venner, fritid og mediebruk
• Familie, skole og nærmiljøet
• Helse, trivsel og livskvalitet
• Mobbing, vold og trakassering
• Regelbrudd og rusmiddelbruk
• Kjønn, klassetrinn, foreldres utdanningsnivå og landbakgrunn, bosituasjon. Foresatte kan se spørreskjema ved å klikke på lenken nederst på siden.

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?
• Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen, som foregår med en voksen til stede.
• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode. Koden kan ikke knyttes til den som svarer.
• Elevene svarer ved å krysse av i spørreskjemaet.
• Spørsmålene og svarene i spørreskjemaet kan bli lest opp for de som ønsker det. Dette forutsetter bruk av hodetelefoner.


DET ER FRIVILLIG Å DELTA
• Ungdom velger selv om de vil delta eller ikke.
• De som deltar kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og kan slutte å svare underveis, dersom de ønsker det.


SAMTYKKE FRA FORESATTE. 

• Du som er foresatt til en ungdom under 18 år, bestemmer om ditt barn skal delta i undersøkelsen eller ikke. Det er sendt mail til disse foresatte registrert i skolens system.
• Hvis du ønsker at barnet ditt skal delta, trenger du ikke å foreta deg noe.
• Hvis du ikke ønsker at barnet ditt skal være med, må du gi beskjed til kontaktlærer/skolen før undersøkelsen starter.

PERSONVERN
• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet
som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
• Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger, vil bli oppbevart på et sikkert
område fram til utgangen av 2026. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
• Ungdata-undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).
• Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
• NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for de som måtte ha behov for det.

KONTAKTINFORMASJON
Ungdata-koordinator:  Elin Svensen, seniorrådgiver  elin.svensen@rogfk.no / 97 58 11 45

Kontaktperson ved KORUS: Sven Gustafsson, seniorrådgiver, KORUS Stavanger,  94 20 55 90 / gussve@rogaland-asenter.no

Til toppen