Elevråd

Elevrådet spiller en viktig rolle på Randaberg videregående skole. Elevrådet er elevenes stemme og den er viktig for at elevene skal trives og ha de beste mulighetene for læring.

Elevrådet består av tillitselev og vara i hver klasse og ledes av en leder og et styre. I tillegg har elevrådet en elevrådskontakt som støtter og veileder styret i deres arbeid.

Ved oppstart av hvert skoleår velges tillitselev og vara i hver klasse. På første møte blir det valgt nytt styre. Valg av styret blir gjennomført som et demokratisk valg der tillitsvalgte stemmer på de elevene de ønsker å ha i styret. Styret består av seks representanter.

Når elevrådet er etablert arrangeres det kurs for alle tillitsvalgte og vara som kan hjelpe dem videre i deres elevrådsarbeid. Elevorganisasjonen og Mobbeombudet avholder disse kursene.

For varatillitsvalgt avholdes egne kurs på skolen. (Verneombudskurs)

Elevrådet har møte en gang i måneden. Her har elevene mulighet for å ta opp elevsaker og få frem elevenes synspunkter og interesser.

Elevrådet er en fin måte å samle skolen på og er et sted der elevene får snakke om og diskutere sine saker. Elevrådet har mulighet for å påvirke skolen slik at den blir best mulig for elevene. Rektor blir med jevne mellomrom invitert til møtene for å bidra til et aktivt elevråd.

Styret møtes en gang i uken og har ansvar for å ta saker videre fra elevrådet. I tillegg har styret ansvar for sosiale aktiviteter og arrangerer ulike turneringer i løpet av skoleåret. Representanter fra elevrådstyret er representanter i skolens skolemiljøutvalg.

Randaberg videregående skole er medlem av elevorganisasjonen som holder kurs og støtter elevrådet med EO-fondet til ulike aktiviteter.

Styret i elevrådet er i tillegg med i SMU (skolens miljøutvalg).  På SMU møtene er elevene et viktig bindeledd mellom ledelsen på skolen og elevene på Randaberg videregående skole.  Elevene er aktivt deltakende i saker som har med elevens læring, HMS og trivsel.