Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Fraværsreglement

Fraværsføring i «korona-situasjonen» 
 
Her er fylkeskommunale føringer. Disse gjelder inntil det eventuelt kommer statlige føringer som innebærer at skolen må gjøre endringer.  

Fraværsføring etter 13. mars

Fra 13. mars gis det ikke undervisningen i skolebygningene, men via internett. Dette får betydning for fraværsføringen.  
 
Fram til skolene gjenåpnes føres det ikke time- og dagsfravær.  Elektronisk vil elevenes deltakelse i nettundervisningen være logget. Skolen skal hver dag ha rutiner for å registrere at elevene er logget på nettundervisning hver dag. Elever som ikke deltar, må følges opp.  
 
Vi minner om at man som eleven skal delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere kompetanse. Dette gjelder også når undervisningen skjer via internett. Manglende deltakelse vil kunne føre til at lærer ikke får grunnlag for å sette standpunktkarakter. Se forskrift til opplæringslova § 3-3. Forskriften sier «møte fram og delta aktivt». «Møte fram» tolker vi som «delta i undervisningen». Ved fare for tap av standpunktkarakter, skal skolen med en gang gi eleven varsel slik at forholdet kan rettes opp.  
 
Elever som på grunn av sykdom ikke kan delta i nettundervisningen, må levere egenmelding hvis de er over 18 år. Foresatte leverer egenmelding for elever under 18 år.  
 
Fraværsføring før 13. mars

Fraværsføring fram til 13. mars følger de vanlige reglene, med unntak av fravær av helsemessige grunner. For slikt fravær ble det 4. mars innført unntak fra kravet om legeattest. Dokumentasjonskravet for fravær av helsemessige grunne ble da endret til:  

  • egenmelding for elever over 18 år
  • melding fra foresatte for elever under 18 år 

Hjemmekarantene pålagt av helsemyndighetene regnes i utgangspunktet som dokumentert fravær av helsegrunner. Dokumentasjonskravet er egenmelding, som beskrevet ovenfor. Dersom skolen har lagt til rette for at eleven skal gjennomføre studiearbeid under karantenen, kan skolen vurdere å regne dette som organisert studiearbeid. Det skal da ikke registreres fravær.  


Hjemmekarantene som ikke er pålagt av helsemyndighetene, men som eleven har valgt selv, regnes i utgangspunktet som udokumentert fravær. Men rektor kan ut fra kunnskap om årsakene til den selvvalgte hjemmekarantenen vurdere følgende alternativer: øke fraværsgrensen til 15% for eleven, gi eleven velferdspermisjon knyttet til omsorg for familiemedlemmer i hjemmet, se om det er grunnlag for å regne fraværet som organisert studiearbeid.  
 
Referanser: Forskrift til opplæringslova §§ 3-3 og 3-7 , Fraværsgrense Udir-3-2016. 

_____________________________

Under følger det ordinære reglement om fravær. 

_____________________________

I videregående skole er det en regel om fraværsgrense. Den er slik:

Dersom du er borte fra et fag i mer 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget.

Hvis du planlegger et fravær og vil søke om godkjenning av dokumentasjon, skal du bruke fylkeskommunens søknadskjema.

Skolene skal følge en bestemt prosedyre hvis en elevs fravær nærmer seg fraværsgrensen og hvis det skal fattes vedtak om å ikke gi karakter.

Du finner utfyllende informasjon i Fraværsgrense Udir-3-2016 og Retningslinjer for håndtering av fravær.

Til toppen