Fraværsreglement

Fraværsføring i «korona-situasjonen», oppdatert 12.05.2020

Vi gir her våre fylkeskommunale føringer. Disse gjelder inntil det eventuelt kommer statlige føringer som innebærer at vi må gjøre endringer.  

Fraværsføring etter 13. mars og ut skoleåret

I perioden 13. mars og ut skoleåret, skal ikke skolene føre fravær på vitnemålet eller kompetansebeviset. Fravær i denne perioden skal heller ikke regnes som udokumentert etter reglene om fraværsgrense i videregående skole.

For å overholde kravene til smittevern, organiserer skolene undervisningen innbyrdes svært forskjellig og avvikende fra normalsituasjonen. En likeverdig og rettferdig praktisering av reglene for fraværsgrense og vitnemålsføring vil derfor ikke være mulig.

Vurderingsgrunnlag, registering og varsling. I henhold til forskriften § 3-3 skal elevene delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere kompetanse.  Dette har full gyldighet selv om reglene for fraværsgrense og vitnemålsføring er suspendert.  «Delta aktivt» omfatter også de delene av opplæringen som ikke foregår i skolebygningen, f.eks. internettundervisning.

Lærerne må holde oversikt over elevenes deltakelse i den opplæringen som blir gitt, enten elevene får opplæring på skolen eller over nett.  Dette vil kreve at faglærer registrerer deltakelsen slik at hun/han kan følge opp elever på en god og systematisk måte og spesielt elever som er i ferd med å falle ut.  Registering er også viktig for å kunne gi varsel om fare for tap av standpunktkarakter i rett tid slik forskriften § 3-7 krever.

Elevens varsling til skolen om eget fravær.  Den midlertidige ordningen med egenmelding for helsegrunnet fravær opphører f.o.m. 13. mars og ut året. Det vil da generelt ikke kreves dokumentasjon for fravær. Jf. det som er sagt ovenfor. Men eleven plikter like fullt å gi skolen melding om eget fravær. Det står i ordensreglementet.

Fraværsføring før 13. mars

Fraværsføring fram til 13. mars følger de vanlige reglene, med unntak av fravær av helsemessige grunner. For slikt fravær ble det 4. mars innført unntak fra kravet om legeattest. Dokumentasjonskravet for fravær av helsemessige grunne ble da endret til:  

  • egenmelding for elever over 18 år
  • melding fra foresatte for elever under 18 år 

Hjemmekarantene pålagt av helsemyndighetene regnes i utgangspunktet som dokumentert fravær av helsegrunner. Dokumentasjonskravet er egenmelding, som beskrevet ovenfor. Dersom skolen har lagt til rette for at eleven skal gjennomføre studiearbeid under karantenen, kan skolen vurdere å regne dette som organisert studiearbeid. Det skal da ikke registreres fravær.  

Hjemmekarantene som ikke er pålagt av helsemyndighetene, men som eleven har valgt selv, regnes i utgangspunktet som udokumentert fravær. Men rektor kan ut fra kunnskap om årsakene til den selvvalgte hjemmekarantenen vurdere følgende alternativer: øke fraværsgrensen til 15% for eleven, gi eleven velferdspermisjon knyttet til omsorg for familiemedlemmer i hjemmet, se om det er grunnlag for å regne fraværet som organisert studiearbeid.  
 
Referanser: Forskrift til opplæringslova §§ 3-3 og 3-7 , Fraværsgrense Udir-3-2016

Udir: Skole – informasjon om koronasituasjonen (oppdatert 11. mai)

_____________________________

Under følger det ordinære reglement om fravær. 

I videregående skole er det en regel om fraværsgrense. Den er slik:

Dersom du er borte fra et fag i mer 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget.

Hvis du planlegger et fravær og vil søke om godkjenning av dokumentasjon, skal du bruke fylkeskommunens søknadskjema.

Skolene skal følge en bestemt prosedyre hvis en elevs fravær nærmer seg fraværsgrensen og hvis det skal fattes vedtak om å ikke gi karakter.

Du finner utfyllende informasjon i Fraværsgrense Udir-3-2016 og Retningslinjer for håndtering av fravær.

Til toppen