Gratisprinsippet

Skolen skal være en inkluderende skole der alle kan delta på lik linje uavhengig av personlig økonomisk bakgrunn. Opplæringen i offentlig videregående skole eller lærebedrift er gratis, og dette inkluderer studieturer og ekskursjoner.

Offentlige skoler i Rogaland fylkeskommune skal ikke planlegge eller gjennomføre noen skoleturer eller ekskursjoner som de ikke i sin helhet kan dekke uten tilskudd, gaver eller liknende fra elever eller foresatte.


For å sikre at alle elever skal få samme muligheter til å delta uavhengig av økonomisk bakgrunn, åpnes det ikke for frivillige og/eller anonyme donasjoner fra elever eller foresatte som skolen kan benytte til å dekke kostnader i forbindelse med studieturer eller ekskursjoner. Denne innstrammingen er gjennomført for å sikre at ingen elever blir utsatt for press til å betale til skolen.

Hovedregelen for gratisprinsippet gjelder både for turer og ekskursjoner som er obligatoriske etter læreplanen, og for turer og ekskursjoner som gjennomføres som supplement for å øke elevenes læringsutbytte.

Unntak fra hovedregelen:

De eneste kostnadene videregående skoler i Rogaland kan kreve dekket av sine elever i forbindelse med studieturer eller ekskursjoner, er kostnader til elevenes mat, drikke og annet individuelt utstyr. Dersom matkostnadene blir høyere enn det en kan regne som normalt som følge av skolens valg av menypakker eller liknende, forventes skolen å dekke deler av matkostnadene.


Rutine for hvordan turer skal planlegges og gjennomføres:

Alle turer og ekskursjoner må godkjennes av skolens administrasjon (rektor eller avdelingsleder). Alle studieturer og ekskursjoner som er obligatoriske etter læreplanen skal fremgå av skolens årsplan.

Om sponsing og gaver fra eksterne aktører:

Det er fremdeles tillatt at firmaer, organisasjoner eller liknende tildeler gaver, donasjoner eller stipender slik at skoleklasser kan dra på ekskursjoner. Konkrete eksempler på en slik tillatt ordning, vil være Erasmus-programmets tilskudd til studieturer for elever og klasser, eller avtaler med lokalt næringsliv.

 

Informasjon fra utdanningsdirektoratet:

Gratisprinsippet