Grunnkompetanse organisert i grupper med redusert elevtall

Grunnkompetanse organisert i grupper med redusert elevtall tar utgangspunkt i læreplan for det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Teknologi og industrifag, den generelle delen av læreplanen for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring i Fagfornyelsen og læringsplakaten. Det blir lagt stor vekt på individuell tilpassing i arbeidet med å finne de rette målområdene for den enkelte elev med bakgrunn i læreplanen.

Hovedmål for opplæringen er at eleven skal være i stand til å delta i et ordinært arbeidsliv som hjelpearbeider, i arbeid med bistand eller på sikt som fagarbeider. Intensjonen med opplæringen er at eleven skal få innsikt i hvilke krav og forventninger som stilles i arbeidslivet. Opplæringstilbudet skal gi eleven arbeidserfaring og tillit til egne ferdigheter og utvikle gode samhandlingsstrategier med tanke på framtidig arbeidsliv.

Opplæringen er en kombinasjon av teori og yrkespraksis hvor alternative opplæringsarenaer inngår som en del av opplæringen. Undervisningen foregår både på skolen og i bedrift. Trening i dagliglivets gjøremål kan inngå som en del av opplæringen når det er behov for det. Opplæringen er målrettet og tilpasset den enkelte elev noe som danner grunnlaget for vurdering av målene som er nedfelt i den individuelle opplæringsplanen. Det blir lagt vekt på mestring hvor eleven får utfordringer etter evne på det praktiske og det sosiale planet.

Når videregående opplæring er fullført, har elevene gode muligheter for å få et tilrettelagt eller ordinært arbeid. For noen elever vil det være aktuelt å inngå opplæringskontrakt jfr. Opplæringsloven kap.4.

Personalet består av pedagoger, fagarbeidere, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Skolen har tett samarbeid med foresatte, PPT og andre støttetjenester rundt eleven. Samarbeidsmøter organiseres ved behov.

Opplæringstilbudet er et heltidstilbud hvor omfanget er 35 t/u i 38 uker.